1. Το ΕΑΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, είναι Δημόσιο Πανεπιστήμι-
ο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, και παρέχει στους
αποφοίτους του όλα τα εχέγγυα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα δικαιώματα
που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας. Η λειτουργία του καθο-
ρίζεται από τοΝ.2552/97(όπως τροποποιήθηκε από το άρθ.14 του
Ν.2817/2000, από το άρθ.3 του Ν.3027/2002, από το άρθ.13 του Ν.3260/2004,
από το άρθ.19 του Ν.3577/2007 και από το άρθ. 36 του Ν.4115/2013)

2. Το ΕΑΠ είναι ένα από τα 22 δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας και λει-
τουργεί ως ΝΠΔΔ. Ως επίσημος φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπόκειται στη
νομοθεσία που διέπει τα ΑΕΙ και παρέχει πτυχία τα οποία είναι απολύτως ισότιμα
με αυτά των υπολοίπων ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοί του δικαιωματικά χαρα-
κτηρίζονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η μη αναγνώριση των πτυ-
χίων του ΕΑΠ αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και κρίνεται παράνομη.

3. Με το Φ.454.04/4/414518/Σ.7103/-7.8.2017 έγγραφό του ο Α/ΓΕΣ,
Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ενημερώνει τον Συνήγορο του Πολίτη ότι,
μετά το σχετικό έγγραφό του, η Υπηρεσία (ΓΕΣ) έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προ-
κειμένου η απαγόρευση σχετικά με τη χορήγηση φοιτητικών αδειών στους φοιτού-
ντες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, να καταστεί ανενεργή για το σύνολο
του ενδιαφερόμενου προσωπικού του Στρατού Ξηράς.

4. Οι ενδιαφερόμενοι Στρατιωτικοί περιμένουν επίσημη ενημέρωση από
όλα τα Γενικά Επιτελεία επί του θέματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΝΤΙΝΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ  ΝΤΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 ΥΠΣΓΟΣ (ΤΤΗ)  ΕΣΜΙΑΣ (ΕΜΜΜ)

 

 

Loading...